Fonds Landschaft Schweiz (FLS) Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) Fondo Svizzero per il Paesaggio (FSP) Fond Svizzer per la Cuntrada (FSC)

 

Projects

Dapi sia fundaziun il 1991 ha il Fond Svizzer per la Cuntrada (FSC) gia sustegnì passa 2'500 projects cun var 145 milliuns francs. En tut las regiuns dal pajais han ins uschia effectuà investiziuns trais fin quatter giadas uschè autas (investiziuns d'ina mesa milliarda francs).

Sin la charta vegn mussada mo ina tscherna da projects sustegnids ch'èn vegnids preschentads en il bulletin dal FSC u en il rom d'occurrenzas dal FSC (cliccar sin in lieu per leger dapli).

Agids finanzials han survegnì:

 • persunas privatas
 • uniuns, fundaziuns
 • vischnancas, regiuns, chantuns

Per survegnir sustegn dal FSC èn impurtants l'engaschament dals purtaders dal project, lur cumpetenza professiunala e l'effect exemplaric dal project areguard las finamiras, la realisaziun e la metodica. Projects cun in'irradiaziun spaziala ed in effect durabel vegnan preferids.

Il FSC lavura a moda nunbirocratica. El po vegnir activ là, nua che naginas autras instituziuns na prestan sustegn finanzial. Il FSC porscha agid en furma da contribuziuns a fond pers. El vegn finanzià cun contribuziuns da la Confederaziun sco era cun contribuziuns voluntaras dals chantuns e da las vischnancas, da l'economia e da persunas privatas. Donaziuns generalas ed in sponsoring activ per singuls projects èn bainvegnids. conto da donaziuns: CP 30-701-5

 

Champ d'activitad

Il FSC sustegna projects che cumpiglian las suandantas mesiras per mantegnair la varietad biologica e structurala da la cuntrada:

 • adattar la cultivaziun resp. tgirar cuntradas cultivadas vitals
 • recuperar spazis da viver vitals
 • renovar e restaurar a moda bufatga ils elements caracteristics da la cuntrada sco p.ex. mirs sitgs e tetgs da schlondas
 • revitalisar curtins da pumera, saivs vivas, aleas ed urs dal guaud
 • renaturar auas chanalisadas u messas en bischens
 • dar paisa a l'ecologia d'abitadis, revalitar ambients d'abitar

Il FSC po era sustegnair finanzialmain mesiras per infurmar davart la necessitad da mantegnair e da tgirar cuntradas cultivadas, tant enavant ch'ellas stattan en connex cun in project integral sustegnì dal FSC. In project integral cumpiglia tut ils elements impurtants en la cuntrada dal territori respectiv e cuntegna mesiras da revalitaziun concretas en favur da la natira e la cuntrada.

 

Sustegn finanzial

Purtaders privats e publics pon drizzar ina dumonda da contribuziun al FSC. Ils purtaders duain avair ina clera idea da la finamira dal project. La realisabladad sto esser garantida. Plinavant ston vegnir preschentadas ina survista dals custs ed in plan da finanziaziun. Per pudair giuditgar il project èn plinavant impurtants ils suandants aspects:

 • Effect sin il territori e mesiras concretas

Sco resultat direct duain ils projects vegnir realisads a moda visibla cun mesiras concretas en il territori.

 • Durabilitad

Soluziuns durablas duain vegnir preferidas a soluziuns a curta vista.

 • Engaschament e motivaziun

I vegn spetgà in'atgna prestaziun ideala u materiala.

 • Integraziun da la populaziun

La populaziun locala duai gidar a purtar las intenziuns, nun che la finamira dal project sco tala è da motivar ed integrar la populaziun.

 

Projects exemplarics (parzialmain en il Grischun):